❤️Đ𝐀̣𝐓 𝐌𝐔̣𝐂 𝐓𝐈𝐄̂𝐔 𝐎𝐍𝐓𝐎𝐏 𝐕𝐄̂̀ 𝐁𝐎̛̀ 𝐁𝐔𝐌𝐂𝐋𝐔𝐁
𝐓𝐑𝐈 𝐀̂𝐍 𝐆𝐈𝐎̛̀ 𝐕𝐀̀𝐍𝐆 𝟏𝟎𝐇 𝐒𝐀́𝐍𝐆 𝐇𝐀̆̀𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐀̀𝐘❤️
📌𝑻𝒉𝒆̂̉ 𝒍𝒆̣̂ 𝒔𝒖̛̣ 𝒌𝒊𝒆̣̂𝒏 :
1. 𝐿𝑖𝑘𝑒 𝑣𝑎̀ 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒 𝑏𝑎̀𝑖 𝑣𝑖𝑒̂́𝑡 𝑣𝑎̀𝑜 5 ℎ𝑜̣̂𝑖 𝑛ℎ𝑜́𝑚 𝑔𝑎𝑚𝑒 𝑏𝑎̀𝑖
2. 𝑇ℎ𝑒𝑜 𝑑𝑜̃𝑖 𝑓𝑎𝑛𝑝𝑎𝑔𝑒 𝐵𝑢𝑚𝐶𝑙𝑢𝑏
3. 𝑇𝑎𝑔 5 𝑏𝑎̣𝑛 𝑏𝑒̀ 𝑑𝑢̛𝑜̛́𝑖 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑏𝑖̀𝑛ℎ 𝑙𝑢𝑎̣̂𝑛
𝑮𝒖̛̉𝒊 đ𝒖̉ 𝒉𝒊̀𝒏𝒉 𝒂̉𝒏𝒉 đ𝒂̃ 𝒉𝒐𝒂̀𝒏 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒍𝒆̣̂ 𝒔𝒖̛̣ 𝒌𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒗𝒆̂̀ 𝒇𝒂𝒏𝒑𝒂𝒈𝒆 đ𝒆̂̉ 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒄𝒐𝒅𝒆 𝒏𝒈𝒂𝒚
𝑇ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑏𝑎̆́𝑡 đ𝑎̂̀𝑢 : 10H ngày 9/12/2023
𝑇ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑐ℎ𝑜̂́𝑡 : 30 khách hàng làm đúng và ib nhanh nhất
𝑫𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒐 30 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒎𝒂𝒚 𝒎𝒂̆́𝒏 𝒉𝒐𝒂̀𝒏 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒆𝒗𝒆𝒏𝒕 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒙𝒂́𝒄 𝒗𝒂̀ 𝒔𝒐̛́𝒎 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕.
𝑳𝒖̛𝒖 𝒚́ :
🚫𝑌𝑒̂𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑓𝑎𝑐𝑒𝑏𝑜𝑜𝑘 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑔𝑖𝑎 𝑡𝑢̛̀ 300 𝑏𝑎̣𝑛 𝑏𝑒̀
🚫𝐶𝑎́𝑐 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑠𝑝𝑎𝑚 – 𝑐ℎ𝑒𝑎𝑡 𝑐𝑜𝑑𝑒 𝑠𝑒̃ 𝑏𝑖̣ 𝑏𝑎𝑛 𝑣𝑖̃𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̂̃𝑛
🚫𝐷𝑜 𝑠𝑜̂́ 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐ℎ𝑜̛𝑖 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑔𝑖𝑎 𝑠𝑢̛̣ 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑟𝑎̂́𝑡 đ𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑒̂𝑛 𝐻𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑠𝑒̃ 𝑘𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑑𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑝ℎ𝑎̉𝑛 ℎ𝑜̂̀𝑖 𝑙𝑎̂̀𝑛 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑡 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑡ℎ𝑢̛́ 𝑡𝑢̛̣.
𝑌𝑒̂𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐ℎ𝑜̛𝑖 𝑏𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑖̃𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑦𝑒̂𝑛 𝑡𝑎̂𝑚 đ𝑜̛̣𝑖 𝐻𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑘𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑑𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝑙𝑎̂̀𝑛 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑡, 𝑡𝑟𝑎́𝑛ℎ 𝑎̉𝑛ℎ ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑡𝑜̛́𝑖 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑠𝑢̛̣ 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑛. 𝐶ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑠𝑒̃ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐ℎ𝑜̛𝑖 ℎ𝑜̂́𝑖 𝑡ℎ𝑢́𝑐 𝑞𝑢𝑎́ 𝑚𝑢̛́𝑐, 𝑆𝑝𝑎𝑚 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑔𝑎̂𝑦 𝑟𝑜̂́𝑖. 𝑋𝑖𝑛 𝑞𝑢𝑦́ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑣𝑢𝑖 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑙𝑢̛𝑢 𝑦́!
✅𝐌𝐨̣𝐢 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐜𝐮𝐨̂́𝐢 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 đ𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐡𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐯𝐞̂̀ 𝐍𝐏𝐇
=============
𝐀𝐄 𝐜𝐡𝐨̛𝐢 𝐠𝐚𝐦𝐞 𝐭𝐚̣𝐢 : 𝐁𝐔𝐌𝟒. 𝐂𝐋𝐔𝐁 

https://www.facebook.com/photo?fbid=319962280883699&set=a.203942402485688

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *