🫶𝐓𝐑𝐀̉𝐈 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̣̂𝐌 𝐓𝐔𝐘𝐄̣̂𝐓 𝐕𝐎̛̀𝐈 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐋𝐎̛̀𝐈 𝐓𝐔𝐘𝐄̣̂𝐓 Đ𝐎̂́𝐈🫶
🧧 𝐓𝐞̂́𝐭 𝐑𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐕𝐚̀𝐧𝐠, 𝐗𝐮𝐚̂𝐧 𝐋𝐨̣̂𝐜 𝐋𝐚́ 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐒𝐀𝐎𝟕𝟖𝟗 🧧
𝐚𝐞 𝐛/𝐨̂̉ 𝐬/𝐞̉ 𝟓 𝐠/𝐫 𝐭𝐚.𝐠 𝐬𝐚/𝐧𝐡 𝟓𝐛𝐛 𝐧/𝐡𝐚̣̂/𝐧 𝐜𝐨̂́/𝐭 𝐧//𝐡𝐞́
➖➖➖➖➖💎➖➖➖➖➖
🎮 𝐒𝐀𝐎𝟕𝟖𝟗. 𝐂𝐂 – 𝐔𝐘 𝐓𝐈́𝐍 𝐗𝐀𝐍𝐇 𝐂𝐇𝐈́𝐍
⭐️𝐂𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐍𝐀̣𝐏_𝐓𝐇𝐄̉ • 𝐌𝐎𝐌𝐎 • 𝐁𝐀𝐍𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐭𝐮̛̣ đ𝐨̣̂𝐧𝐠, 𝐒𝐢𝐞̂𝐮 𝐭𝐨̂́𝐜.
🏧𝐓𝐇𝐄̉ 𝐂𝐀̀𝐎-𝐀𝐓𝐌 – 𝐌𝐎𝐌𝐎 𝐧𝐚̣𝐩 𝐫𝐮́𝐭 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐭𝐨̂́𝐜 𝟑𝐩 ⏰

https://www.facebook.com/photo?fbid=122170033736031359&set=a.122109450824031359

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *