🎯𝐂𝐎̛𝐌 𝐌𝐄̣ 𝐍𝐀̂́𝐔 – Đ𝐔̛𝐀 𝐀𝐍𝐇 𝐄𝐌 𝐕𝐄̂̀ 𝐁𝐎̛̀

📌𝑻𝒉𝒆̂̉ 𝒍𝒆̣̂ 𝒔𝒖̛̣ 𝒌𝒊𝒆̣̂𝒏 :
1. 𝐿 𝑖 𝑘 𝑒 𝑣𝑎̀ 𝑠 ℎ 𝑎 𝑟 𝑒 𝑏𝑎̀𝑖 𝑣𝑖𝑒̂́𝑡
2. 𝑇 ℎ 𝑒 𝑜 𝑑 𝑜̃ 𝑖 𝑓𝑎𝑛𝑝𝑎𝑔𝑒
3. 𝑇 𝑎𝑔 5 𝑏𝑎̣𝑛 𝑏𝑒̀ + 𝙘 𝙢 𝙩 “𝙏𝙉𝙑 𝙆8𝙑𝙄𝙉 ” 𝑑𝑢̛𝑜̛́𝑖 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑏 𝑖̀𝑛ℎ 𝑙 𝑢𝑎̣̂𝑛
📌 𝑇ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑐ℎ𝑜̂́𝑡 : 50 𝒔𝒖𝒂̂́𝒕 𝑪𝒐̂́𝒕 20𝑲 𝑲8𝒗𝒊𝒏 𝒗𝒆̂̀ 𝒉𝒐̀𝒎 𝒕𝒉𝒖̛ 𝒊𝒏𝒈_𝒂𝒎𝒆

🛫 L ộc mỗi ngày cho AE đang ngoài đảo
🛫 Ưu đ ãi cho tất cả AE ko ai thiệt
🛥 Yên tâm tham gia mà ko lo thiệt

▬▬▬▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬▬▬●
💢𝐋𝐚̀𝐦 𝐠.𝐢.𝐚̀.𝐮 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨́ – 𝐂𝐨́ 𝐊 𝟖 𝐕 𝐈 𝐍 𝐥𝐨💢
𝐇𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐭𝐫𝐚̉𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:
+ 𝐓𝐫𝐮𝐲 𝐜𝐚̣̂𝐩 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐦𝐚́𝐲 𝐭𝐢́𝐧𝐡: 𝐤 𝟖 𝐯 𝐢 𝐧 . 𝐛𝐞𝐭 

https://www.facebook.com/photo?fbid=307585332195548&set=a.131464229807660

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *