🎉 𝐂𝐇𝐔́𝐂 𝐌𝐔̛̀𝐍𝐆 𝐍𝐀̆𝐌 𝐌𝐎̛́𝐈 – 𝐇𝐀𝐏𝐏𝐘 𝐍𝐄𝐖 𝐘𝐄𝐀𝐑 𝟐𝟎𝟐𝟒 🎉
Đ𝐨́𝐧 𝐜𝐡𝐚̀𝐨 𝐧𝐚̆𝐦 𝐦𝐨̛́𝐢 𝟐𝟎𝟐𝟒, 𝐤𝐢́𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐮́𝐜 𝐦𝐨̣𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢, 𝐦𝐨̣𝐢 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐚̆𝐦 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐤𝐡𝐨̉𝐞, 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐮́𝐜, 𝐠𝐚̣̆𝐭 𝐡𝐚́𝐢 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐡𝐚̆́𝐧𝐠 𝐥𝐨̛̣𝐢 𝐦𝐨̛́𝐢! ❤️

📌 𝐶ℎ𝑖̉ 𝑣𝑜̛́𝑖 2 𝑏𝑢̛𝑜̛́𝑐 đ𝑒̂̉ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝐶 0 𝐷 𝐸 :
𝐵1 : 𝑆-𝑒̉ 𝑏𝑎̀𝑖 𝑣𝑖𝑒̂́𝑡 𝑡𝑜̛́𝑖 5 𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑎𝑢
𝐵2 : 𝐶.𝑚.𝑡 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̣̂𝑝 ” 𝐶ℎ𝑢́𝑐 𝑚𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑛𝑎̆𝑚 𝑚𝑜̛́𝑖 ” + 𝑘𝑒̀𝑚 ” 𝑇𝑛𝑣 𝐊𝟖𝐯𝐢𝐧 ” + ”
🎁 𝑃 ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑡 ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 : 𝐶 0 𝐷 𝐸 50𝑘 , 20𝑘 𝑣𝑒̂̀ 𝑠𝑒̃ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑣𝑒̂̀ ℎ𝑜̀𝑚 𝑡ℎ𝑢̛ 𝑡𝑛𝑣 𝑚𝑎̀ 𝐴𝐸 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑔𝑖𝑎. 𝐻𝑎̃𝑦 𝑐ℎ𝑢́ 𝑦́ 𝑥𝑒𝑚 𝑛ℎ𝑒́

▬▬▬▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬▬▬
𝐇𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐭𝐫𝐚̉𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:
+ 𝐓𝐫𝐮𝐲 𝐜𝐚̣̂𝐩 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐦𝐚́𝐲 𝐭𝐢́𝐧𝐡: 𝐤8vin.pro
+ 𝐓𝐫𝐮𝐲 𝐜𝐚̣̂𝐩 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐨𝐧𝐞: 𝐭𝐚𝐢𝐤8vin.𝐜𝐨

https://www.facebook.com/photo/?fbid=334191082868306&set=a.131464229807660

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *