🇻🇳 𝐌𝐔̛̀𝐍𝐆 𝐐𝐔𝐎̂́𝐂 𝐊𝐇𝐀́𝐍𝐇 𝟐/𝟗 𝐂𝐔̀𝐍𝐆 #𝐰𝐨𝟖𝟖 🇻🇳

🏅 𝐏𝐡𝐚́𝐭 𝐥𝐨̣̂𝐜 𝐭𝐫𝐚̉𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦, 𝐜𝐡𝐨̛𝐢 𝐋𝐞̂̃ 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐌𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝐖𝐨𝟖𝟖 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜𝐡:
🎉 𝐶.𝑀.𝑇 𝑇𝑁𝑉 + 𝑆𝐸 𝑏𝑎̀𝑖 𝑣𝑖𝑒̂́𝑡 đ𝑒̂́𝑛 05 𝑁ℎ𝑜́𝑚 + 𝑇.𝐴.𝐺 05 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑎̣𝑛 = 5️⃣0️⃣0️⃣𝐾 𝑡𝑟𝑎̉𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚🔔
——————————————
✅ 𝐖𝐎𝟖𝟖- 𝑆𝑎̂𝑛 𝐶ℎ𝑜̛𝑖 Đ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝐶𝑎̂́𝑝 𝑇ℎ𝑒̂́ 𝐺𝑖𝑜̛́𝑖 🌎
💰𝑈̛𝑢 đ𝑎̃𝑖 𝑡𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑢̉ 𝑐𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑜𝑡!
👉𝑇𝑎̉𝑖 𝑛𝑔𝑎𝑦 : 𝐖𝐎𝟖𝟖. 𝐴𝐶

https://www.facebook.com/photo/?fbid=277987948323121&set=a.218242897630960

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *