➡️𝐓𝐄̂́𝐓 Đ𝐄̂́𝐍 𝐗𝐔𝐀̂𝐍 𝐕𝐄̂̀
𝐂𝐇𝐎̛𝐈 𝐙𝐎𝐌𝐂𝐋𝐔𝐁 𝐓𝐑𝐀̀𝐍 𝐓𝐑𝐄̂̀ 𝐔̛𝐔 Đ𝐀̃𝐈⬅️
𝐓𝐡𝐞̂̉ 𝐥𝐞̣̂ 𝐬𝐮̛̣ 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧 :
✏️𝐵𝑢̛𝑜̛́𝑐 1 : 𝐋𝐢𝐤𝐞 + 𝐓𝐡𝐞𝐨 𝐝𝐨̃𝐢 𝐟𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞 𝐙𝐨𝐦𝐜𝐥𝐮𝐛
✏️𝐵𝑢̛𝑜̛́𝑐 2 : 𝑇𝑎𝑔 5 𝑏𝑎̣𝑛 𝑏𝑒̀ 𝑑𝑢̛𝑜̛́𝑖 𝑏𝑖̀𝑛ℎ 𝑙𝑢𝑎̣̂𝑛 + 𝐶ℎ𝑖𝑎 𝑠𝑒̉ 𝑠𝑢̛̣ 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑣𝑎̀𝑜 7 ℎ𝑜̣̂𝑖 𝑛ℎ𝑜́𝑚 𝑔𝑎𝑚𝑒 𝑏𝑎̀𝑖
🚀𝐵𝑢̛𝑜̛́𝑐 3 : 𝑇ℎ𝑎𝑚 𝑔𝑖𝑎 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝 : @congdongzom
𝐺𝑈̛̉𝐼 Đ𝑈̉ 𝐴̉𝑁𝐻 𝐶𝐴́𝐶 𝐵𝑈̛𝑂̛́𝐶 𝑉𝐸̂̀ 𝐹𝐴𝑁𝑃𝐴𝐺𝐸 Đ𝐸̂̉ 𝑁𝐻𝐴̣̂𝑁 𝑉𝐼𝑃𝐶𝑂𝐷𝐸 𝑁𝐺𝐴𝑌
🕒 Thời gian bắt đầu : 10h ngày 6/2/2024
🎉 𝐷𝑎̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 50 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑙𝑎̀𝑚 đ𝑢́𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡
⚠️𝐋𝐔̛𝐔 𝐘́ : 𝑆𝑢̛̣ 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑑𝑎̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 50 𝑙𝑎̀𝑚 đ𝑢́𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑛𝑒̂𝑛 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛 𝑠𝑒̃ 𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘 𝑡𝑖𝑛 𝑛ℎ𝑎̆́𝑛 𝑡𝑢̛̀ 𝑑𝑢̛𝑜̛́𝑖 𝑙𝑒̂𝑛, 𝑞𝑢𝑦́ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑔𝑢̛̉𝑖 𝑎̉𝑛ℎ 𝑟𝑜̂̀𝑖 đ𝑜̛̣𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑠𝑝𝑎𝑚 𝑡𝑖𝑛 𝑛ℎ𝑎̆́𝑛 𝑡𝑟𝑎́𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑡𝑟𝑜̂𝑖 𝑡𝑖𝑛 𝑛ℎ𝑎̆́𝑛 𝑙𝑒̂𝑛 đ𝑎̂̀𝑢 𝑠𝑒̃ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑐𝑜𝑑𝑒
📌𝐶𝑎́𝑐 𝑡𝑎̀𝑖 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛 𝐹𝐵 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑔𝑖𝑎 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 300 𝑏𝑎̣𝑛 𝑏𝑒̀
❌𝐶𝑎́𝑐 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑠𝑝𝑎𝑚 𝑐𝑜𝑑𝑒 𝑠𝑒̃ 𝑏𝑖̣ 𝑏𝑎𝑛 𝑣𝑖̃𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̂̃𝑛
==========
❤️Chơi game ngay tại : 𝐙𝐎𝐌𝟏. 𝐂𝐋𝐔𝐁 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=306485182401012&set=a.176580562058142

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *